IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) to stowarzyszenie działające już 70 lat. Założone w londyńskim Imperial College z inicjatywy Jamesa Newby w 1948 roku.  Celem było umożliwienie studentom uczelni technicznych zdobywanie naukowych i zawodowych doświadczeń poza granicami ojczystego kraju, a także integracja międzynarodowa w odbudowywanym po zniszczeniach wojennych świecie.
W Polsce stowarzyszenie działa od 1957 roku, kiedy to zaczął swoją pracę Komitet na Politechnice Warszawskiej. Od 1959 Polska jest oficjalnym członkiem IAESTE a.s.b.l.
Od tego momentu ponad 25 tysięcy polskich studentów skorzystało z programu, wyjeżdżając na staże zagraniczne. Podobna ilość studentów z zagranicy przyjechała do Polski.

Działalność

Stowarzyszenie działa w 86 krajach na 6 kontynentach. IAESTE Polska zajmuje drugie miejsce pod względem liczby wymienianych co roku ofert praktyk.
Nasze Komitety Lokalne działają przy dwunastu polskich uczelniach, co tworzy IAESTE jedną z największych organizacji studenckich w Polsce. IAESTE jest organizacją non-profit, a więc wszyscy jej członkowie pracują na zasadzie wolontariatu. Program IAESTE działa pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a organizacja IAESTE działa we współpracy z UNESCO.
 

 IAESTE w liczbach
 działa od   1948
 ponad 80  krajów biorących udział w programie
 ponad 350 000  studentów wysłanych na zagraniczne praktyki
 ponad 5000  współpracujących firm oraz instytucji edukacyjnych

 IAESTE Polska w liczbach
 działa od   1959
 12  komitetów lokalnych przy najlepszych uczelniach w Polsce
 ponad 300   aktywnych członków
 ponad 240  współpracujących firm oraz instytucji edukacyjnych
 ponad 400   rocznie wymienianych ofert (II miejsce na świecie)


IAESTE oferuje praktyki za granicą dla studentów Polskich uczelni wyższych, głównie kierunków technicznych (także dla doktorantów). Najczęściej trwają one od 6 do 12 tygodni i mogą się odbywać w jednym z ponad 80 krajów świata. Za nasze praktyki otrzymujesz wynagrodzenie – wysokość stypendium zależy od kraju, w którym dana praktyka ma się odbyć. IAESTE odpowiada także za zakwaterowanie i organizowanie czasu wolnego.
 
Program IAESTE działa na zasadzie wymiany – jedna praktyka w naszym regionie na jedną praktykę dla naszego studenta za granicą, dlatego premiowani są studenci biorący udział w działalności organizacji i pomagający nam w zbieraniu ofert. Nie oznacza to jednak oznacza, że tylko oni mogą wyjechać.
 
Praktyki otwarte są to oferty praktyk przygotowane przez IAESTE dla wszystkich studentów kształcących się na uczelniach gdzie istnieją komitety lokalne IAESTE, a o nominacji studenta na daną ofertę decyduje droga kwalifikacji.
Praktyki rezerwowane są to oferty praktyk, znajdywane przez studentów dla siebie na własna rękę. IAESTE pomaga w wyjeździe na taką praktykę pomagając w zorganizowaniu odpowiednich dokumentów, pozwoleń, itp.
 

 Celem działania IAESTE Polska jest

  • promowanie międzynarodowego zrozumienia i dobrej woli wśród społeczności akademickiej, przedsiębiorców i szerszej społeczności
  • przyjmowane za niedopuszczalne jakichkolwiek przejawów dyskryminacji na tle rasowym, płciowym, czy kulturowym wśród członków IAESTE Polska oraz potępianie tego typu przypadków w społeczeństwie polskim i w społeczności międzynarodowej
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym również w ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk
  • podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz organizacyjnych osób uczestniczących w programach i projektach IAESTE: członków, wolontariuszy oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem
  • integracja społeczności akademickiej i inspirowanie studentów do podejmowania działań dla dobra tej społeczności
  • działanie dla dobra pracodawców i integrowanie ich ze społecznością akademicką
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates