W zależności od kraju, do którego aplikujesz na praktykę komplet dokumentów może nieco się różnić. Wszelkie aktualne wymagania możesz znaleźć tutaj.

Dokumenty dla zagranicznego pracodawcy

1. Form O (WorkOffer):

 • Skan oryginału oferty.

2. Student Nominated (SN):

 • Dokument wypełniony elektronicznie, podpisany ręcznie,
 • Pamiętaj o Reference Number (w prawym górnym rogu),
 • Profesjonalny adres e-mail, dodaj też alternatywny e-mail,
 • Wybrany termin praktyki musi się mieścić w podanym przez pracodawcę okresie,
 • Nie używaj polskich znaków,
 • Adres wpisz w postaci oryginalnej, nie tłumacz nazwy miasta,
 • Nie wypełniaj „For official use only”.

3. Cover Letter (CL):

 • Wymagana oficjalna forma listu (adresat, nadawca, data, miejsce, podpis),
 • Formalny język (bez skrótów, idiomów, slangu),
 • Zalecana ilość stron: 1 strona A4,
 • Używaj poprawnych zwrotów (np. “Yours Faithfully”, “Yours Sincerely”).

4. Curriculum Vitae (CV):

 • Wymagane profesjonalne zdjęcie,
 • Maksymalnie dwie strony A4,
 • Aktualny numer telefonu,
 • Inne media kontaktowe, np. Skype.

5. List of Subjects (LoS):

 • Lista przedmiotów, które zakończysz do momentu rozpoczęcia praktyki,
 • Postaraj się o oficjalne tłumaczenie przedmiotów,
 • Zalecana ilość stron: 1 strona A4,
 • Nie powtarzaj nazw przedmiotów,
 • Wyszczególnij wszystkie swoje dotychczasowe projekty, praktyki w sekcji o praktykach,
 • Napisz co chciałbyś robić na praktyce.

6. Transcript of Records (ToR)*:

 • Oficjalny, opieczętowany i podpisany dokument z uczelni,
 • Wymagana skala ocen,
 • W języku angielskim.

7. Language Certificate (LC):

 • Wymagany na wzorze IAESTE.

8. Lists of References (LoR)*:

 • W języku angielskim,
 • Każde oficjalne referencje są cenne.

9. Certificate of Enrollment (CoE)*:

 • W zależności od danego kraju.

10. Dodatkowe certyfikaty*:

 • Każde oficjalne certyfikaty są cenne.

11. Skan dokumentu tożsamości:

 • Dokumentem tym jest dowód osobisty, a w przypadku wymogu wizy lub wyjazdu do państw poza Unią Europejską – paszport,
 • Dowód osobisty – skan dokumentu z obu stron; paszport – jedynie strona z danymi osobistymi.

 

Dokumenty dla Stowarzyszenia IAESTE Polska

1. Oświadczenie dla Stowarzyszenia IAESTE Polska:

 • Dokument w języku polskim, wypełniony elektronicznie, ręcznie podpisany.

2. Kopia dowodu wpłaty na rzecz Stowarzyszenia IAESTE Polska:

 • Dokument poświadczający dokonanie opłaty za praktykę,
 • Uznazwany jedynie przelew bankowy,
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność wypełnienia danych.

3. Kopia Form O*:

 • Dokument dołączony do pliku razem z powyższymi, jeżeli istnieje takie wymaganie.

Uwagi:

 • Brak polskich znaków (wyjątek to twoje Imię czy Nazwisko - tam obowiązkowo!).
 • Nie tłumaczymy nazw własnych i adresów na język angielski.
 • Jednolitość ważnych informacji np. zwróć uwagę, aby poziom języka we wszystkich dokumentach był jednakowy.
 • Jednolite formatowanie tekstu (rodzaj czcionki np. Times New Roman 12, Calibri 11, justowanie).
 • Jednolitość dat w każdym dokumencie (format ISO: YYYY-MM-DD).
 • Podpisy: czytelny, odręczny.
 • Poprawna kolejność dokumentów (jak to podano w wymaganiach krajów).
 • Czytelne skany dokumentów.
 • Adres e-mail wszędzie taki sam.

 

Wersja elektroniczna dokumentów

Powinna być przygotowana wg następujących założeń:

1. Dokumenty od 1 do 8 (Student Nominated, Curriculum vitae, Cover Letter, List of Subjects, Language Certificate, zaświadczenie o statusie studenta, inne dokumenty oraz ewentualne skany paszportu lub zdjęcia) muszą znajdywać się w jednym pliku PDF, w kolejności przedstawionej powyżej,

2. Pozostałe dokumenty: Oświadczenie dla IAESTE Polska oraz dowód wpłaty należy umieścić w drugim pliku PDF,

3. Nazwy wymienionych plików powinny być analogiczne do poniższego przykładu:

 • TR-07-233-3_Jan_Kowalski.pdf (główny plik zawierający dokumenty 1-8),
 • TR-07-233-3_Jan_Kowalski_iaeste.pdf (plik z oświadczeniem oraz dowodem wpłaty), gdzie TR-07-233-3, to numer oferty.

4. Przygotowane pliki powinny mieć maksymalny rozmiar 5MB. Większe pliki (do 10MB) dopuszczane są tylko dla aplikacji zawierających portfolio.

5. Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w wersji elektronicznej poprzez system iaeste.net.pl za pomocą modułu STUDENT’S PANEL.

6. Dodatkowo, jeśli oferta praktyki pochodzi z kraju, który wymaga wersji papierowej (Hard Copy – informacja ta powinna znajdować się na ofercie praktyki) – wydrukowane dokumenty należy dostarczyć do biura Komitetu Lokalnego na swojej macierzystej uczelni.

7. Za sprawdzanie dokumentów i dostarczenie ich w odpowiedniej formie odpowiedzialny jest komitet Lokalny na macierzystej uczelni kandydata na praktykę.

 

Dokumenty po praktyce 

1. Trainee’s Report-  dokument wypełniany przez studenta, który wyjechał na praktykę zagraniczną.

2. Wspomnienia z praktyki - wspomnienia spisane przez studenta, który wyjechał za granicę.

3. Employer’s Report - dokument wypełniany przez pracodawce, który przyjął zagranicznego praktykanta.

 

Szablony dokumentów

https://iaeste.pl/dokumenty-aplikacyjne 

 

Inne dokumenty

Regulamin kwalifikacji i nominacji na praktyki zagraniczne IAESTE AGH pobierz
Stawki za praktyki 2019 pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem nominacji na praktyki  pobierz
Wzór podania do Zarządu pobierz
Upoważnienie osoby trzeciej do pośredniczenia w procesie rekrutacji pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych przez szkołę językową pobierz

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates